RMDSZ Hunyad - Működési szabályzat

ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG

 

HUNYAD MEGYEI SZERVEZETE

 

 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Hunyad Megyei Szervezete (a továbbiakban: Megyei Szervezet) a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) területi szervezete, 1990.január 11-én alakult meg.

 

2. A szervezet neve: Romániai Magyar Demokrata Szövetség – RMDSZ – Hunyad Megyei Szervezete, románul: Uniunea Democrată Maghiară din România – UDMR – Organizaţia Judeţeană Hunedoara. A szervezet hivatalos bélyegzőjén magyar és román nyelven tünteti fel megnevezését.

 

I. MÜKŐDÉSI ALAPELVEK

 

3. A Megyei Szervezet Hunyad megyemagyar nemzeti közösségének érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása, amely a nemzeti önazonosság védelme és megőrzése érdekében, elősegíti a közösség önszerveződését, figyelembe véve a szórvány körülményekből eredő társadalmi és közösségijellegzetességeket.

 

A szervezet céljait saját Programja tartalmazza, amely összhangban áll a Szövetség Programjával.

 

4. A Megyei Szervezet Működési Szabályzata, összhangban a Szövetség Alapszabályzatával, egybehangolja a Megyei Szervezetet irányító testületek, az európai parlamenti, a parlamenti és önkormányzati képviselők, a kormányzati tisztségviselők, a helyi szervezetek, valamint a társult szervezetek tevékenységét és meghatározza a döntéshozó, végrehajtó, valamint ellenőrző testületek hatáskörét.

 

5. A Megyei Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés.

Két Küldöttgyűlés között a Megyei Szervezet döntéshozó testületei: a Megyei Képviselők Tanácsa (a továbbiakban MKT), a MegyeiÁllandó Tanács(MÁT) és a Megyei Elnökség (MEL).

 

6. A Megyei Szervezet képviseletét a megyei elnök, valamint - megbízás alapján - a politikai alelnökés/vagy az MKT elnöke látja el.

A Megyei Szervezet döntéshozó testületeinek határozatait az ügyvezető elnök hajtja végre. Ennek érdekében, saját hatáskörében, döntéseket hoz.

 

A Megyei Szervezet konzultatív testületei a Megyei Önkormányzati Tanács (a továbbiakban MÖT) és a Megyei Magyar Állandó Konferencia (a továbbiakban MÁK), az ellenőrző testületei pedig: a Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság, a Megyei Ellenőrző Bizottság és a Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság.

 

A Megyei Szervezet tevékenységében aktív szerepet vállaló magyar ifjúsági szervezetek képviseletét a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (a továbbiakban HUMMIT) látja el.

A Megyei Szervezet testületeinek és tisztségviselőinekmegválasztása a jelen Működési Szabályzat szerint történik.

A személyre szóló szavazás titkos.

 

 

II. A TAGSÁG

 

7. Az egyéni tagok a helyi szervezetekben, a Megyei Szervezetben és a társult szervezetekbenfejtik ki tevékenységüket.

A helyi szervezetek körzetekben szervezhetik meg tevékenységüket. A körzetekkel rendelkező helyi szervezetek esetében, a körzeti elnökök tagjai a helyi választmánynak/elnökségnek és a szervezet alelnöki tisztségét töltik be.

A helyi szervezetek listája a jelen Működési Szabályzat 1. számú mellékletében található.

A Megyei Szervezettel társult szervezeteklistája a jelen működési szabályzat 2. számú mellékletében található.

 

Az egyéni tagokra vonatkozó részletes szabályozásokat a Szövetség Alapszabályzata tartalmazza. Az egyéni tagok abban az esetben gyakorolhatják választójogukat, ha a tagsági viszonyuk érvényben van.

 

Az egyéni tagokra vonatkozó egyébszabályozásokat a helyi szervezetek és a társult szervezetek saját szabályzatai tartalmazzák, amelyek nem lehetnek ellentétesek a Szövetség Alapszabályzatával és a Megyei Szervezet Működési Szabályzatával.

 

8. Megyei szinten a helyi szervezetek és a társult szervezetekaz MKT-ban jutnak képviselethez. A Megyei Szervezet új helyi szervezetek és társult szervezetek felvétele által bővülhet:

 

(a) új helyi szervezet jöhet létre, amennyiben legalább 15 egyéni  taggal rendelkezik,

(b) új társult szervezetfelvételét kérheti, amennyiben jogi személyiségét igazoló dokumentumokkal és működési szabályzattal rendelkezik.

 

Új helyi szervezetek alakításáról és újtársult szervezetekfelvételéről a megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság javaslata alapján az MKT dönt.

 

 

9. A helyi szervezetek és társult szervezetekkötelezettségei:

 

(a) tiszteletben tartani a Szövetség Alapszabályzatát és a Megyei Szervezet Működési Szabályzatát;

(b) a tagdíjból származó bevételük 10%-val hozzájárulni a Megyei Szervezet fenntartásához;

(c) amennyiben saját működési szabályzattal és programmal rendelkeznek, az elfogadástól számított 30 napon belül jóváhagyás, illetve elismerés végett kötelesek eljuttatni ezeket a megyei Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz;

(d) a helyi szervezetek és társult szervezetekműködési szabályzatainakés programjainakösszhangban kell lenniüka Szövetség Alapszabályzatával és Programjával, valamint a Megyei Szervezet Működési Szabályzatával és Programjával.

(e) a helyi szervezetek elnökeinek, választmányi tagjainak és más vezető testületek mandátumának időtartama két év.

 

10. A Megyei Szervezettel és/vagy a Szövetséggel szemben vállalt kötelezettségeit megszegő társult szervezettársulási viszonya megszüntethető, a helyi szervezet esetében pedig tisztújítás írható ki.

A kötelezettség megszegésének tényét a MegyeiSzabályzatfelügyelő Bizottság állapítja meg. A szankciókról az MKT dönt.

 

11. A megyében működő magyar történelmi egyházak és hivatalosan elismert magyar felekezetek, valamint a jogi személyiséggel rendelkező civil, kulturális és szakmai szervezetek a MÁKjavaslata alapján az MKT-ban jutnak képviselethez.

Új civil szervezetek képviseletéről az MKT a megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság javaslata alapján dönt.

 

 

III. A KÜLDÖTTGYŰLÉS

 

12. A Küldöttgyűlés a Megyei Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete, a helyi szervezetek küldötteiből áll. Összlétszámáról az MKT dönt, ez nem lehet kisebb, mint százhárom küldött. A helyi szervezetek, a küldötteket, a legutóbbi parlamenti választásokon az RMDSZ képviselőházi és szenátusi jelöltjeire leadott szavazatok arányának megfelelően delegálják.

A HUMMIT a Küldöttgyűlés létszámának 15%-val egyenlő számú képviselőt választ ki és delegál.

Az MKT tagjai hivatalból mandátumot kapnak a helyi szervezetektől a Küldöttgyűlésen való részvételre.

A Küldöttgyűlés a mandátummal rendelkező küldöttek kétharmadának jelenlétében határozatképes. A helyi szervezetek küldöttei írásos megbízást kapnak, ezek igazolását a Küldöttgyűlés megkezdése előtt a megyei Szabályzatfelügyelő Bizottság tagjai végzik el.

A Küldöttgyűlést a megyei elnök hívja össze kétévente. A megyei elnök, vagy azMKT kétharmados többséggel hozott határozata értelmében bármikorrendkívüli Küldöttgyűlés hívható össze.

 

13. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:

 

(a) elfogadja a Megyei Szervezet Működési Szabályzatát és Programját, amelyek nem lehet ellentétesek a Szövetség Alapszabályzatával, illetve Programjával;

(b) megválasztja a megyei elnököt, meghallgatja, kiértékeli és elfogadja az elnök beszámolóját vagy visszautasítja és dönt a szankciókról;

(c) megválasztja a megyei Ellenőrző, Szabályzatfelügyelő és az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjait, beszámoltatja ezeket a testületeket, meghallgatja, kiértékeli és elfogadja beszámolóikat vagy visszautasítja azokatés dönt a szankciókról;

(d) az MKT kétharmados többséggel elfogadott javaslatára felmenti tisztségéből a megyei elnököt és feloszlatja a (c) pontnál nevesített bizottságokat;

(e) a Megyei Szervezet működésével és struktúrájával kapcsolatos Határozatokat fogad el,

 (f) megválasztja az Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) és a Kulturális Autonómia Tanácsa (KAT) tagokat

 

14. Határozatait a Küldöttgyűlés a jelenlevő küldöttek egyszerű többségével (fele plusz egy) fogadja el.

 

IV. A MEGYEI KÉPVISELŐK TANÁCSA

 

15. Két küldöttgyűlés között a Megyei Szervezet döntéshozó testülete az MKT. Tagjainak száma negyvenegy, összetétele a jelen Működési Szabályzat 4. számú mellékletében található.

 

16. Az MKT legalábbfélévente ülésezik, összehívásáról a megyei elnök az MKT elnökével egyeztetve határoz. A MÁTkétharmados többséggel elfogadott döntésével, illetve az MKT tagjai egyharmadának kérésére bármikor rendkívüli MKT hívható össze.

 

 

17. Az MKT hatáskörébe tartozik:

 

(a) az MKT elnökének és a Megyei Szervezet alelnökeinek megválasztása;

(b) a Megyei Szervezet működésével és a helyi, megyei illetve parlamenti választásokkal kapcsolatos határozatok meghozatala;

(c) a parlamenti képviselő- illetve szenátorjelölt listák véglegesítése;

(d) a megyei önkormányzati képviselőjelölt lista véglegesítése;

(e) új helyi szervezetek és társult szervezetekfelvétele, új civil szervezetek elismerése, ezeknek társulási viszonyára vonatkozó határozatok meghozatala, a jelen működési szabályzat 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékleteinek módosítása és jóváhagyása;

 (f) a szövetségi szintűhatározatok megyei végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala;

(g) a megyei szervezet ügyvezető elnökének megválasztása a megyei elnök javaslatára;

(h) a tisztújítás elrendelése – indokolt esetben - valamely helyi szervezetben;

(i) az általa választott tisztségviselők és testületek, valamint az RMDSZ megyei szintű kormányzati tisztségviselőinek beszámoltatása. Az MKT meghallgatja és elfogadja ezen tisztségviselők jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról,

(j) egyéb feladatok és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés megállapít és átruház rá, illetve amelyeket jelen Működési Szabályzat állapít meg.

 

 

18. Az MKT összlétszámának egyszerű többségének jelenlétében határozatképes. Döntéseit a jelenlevő tagok egyszerű többségű (fele plusz egy) szavazatával hozza meg. Az MKT személyekre vonatkozó döntéseit titkos szavazással hozza meg. Az MKT napirendjén szereplő határozattervezeteket a MELvéleményezi.

 

19. Az MKT elnökét titkos szavazással, a jelenlevők egyszerű többségével az MKT választja meg két éves időtartamra.

 

V. A MEGYEI SZERVEZET ELNÖKE

 

20. A Megyei Szervezet elnökét titkos szavazással, a jelenlevők egyszerű többségével a Küldöttgyűlés választja meg két éves időtartamra.

A választási eljárás azonos a Szövetségi Elnök választásával, a jelöltség elfogadásáról szóló nyilatkozat, illetve támogatók listájának benyújtásának időpontja: legalább 10 (tíz) nappal a választás előtt.

Az országos bejegyzésből származó jogköröket és felelősségeket, amelyek a Megyei Szervezet működéséhez szükségesek, a szövetségi elnök, illetve a főtitkár megbízólevéllel átruházza a megyei elnökre.

 

21. A Megyei Szervezet elnökének hatásköre:

 

(a) képviseli a Megyei Szervezetet, irányítja annak munkáját;

(b) összehívja az MKT, MÁT, MEL valamint a konzultatív testületek soros vagy rendkívüli üléseit;

(c) összehangolja a Megyei Szervezet keretein belül létrehozott testületek munkáját;

(d) ellenőrzi a megyei, illetve szövetségi szintű határozatok végrehajtását, irányítja az ügyvezető elnök munkáját;

(e) javaslatot tesz az MKT-nak a politikai alelnök és az ügyvezető elnök személyére;

(f) az MKT határozata alapján kiírja és lebonyolítja a tisztújítást a helyi szervezetekben, ennek meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki;

(g) felügyeli a helyi szervezetek tisztújító közgyűléseinek megszervezését, részt vesz az üléseken és elnököli azokat;

 

(h) a Megyei Szervezet alkalmazottainak munkaviszonyát rendezi, a tagdíjakból, adományokból, költségvetési támogatásból származó bevételek törvényes nyilvántartását felügyeli, a működési költségvetéseket, a helyi szervezeteknek leosztott támogatásokat és az egyéb kiadásokat engedélyezi az MELáltal elfogadott költségvetés előírásai szerint;

 

(i) szükség esetén megbízza a Megyei Szervezet tisztségviselőit, hogy politikai vagy egyéb kérdésekben képviseljék a szervezetet;

(j) határozati javaslatokat tesz a MEL, MÁTés az MKT üléseinek, illetve a Küldöttgyűlésnek;

(k) akadályoztatás eseténa megyei elnök hatáskörét az MKT elnöke gyakorolja, cselekvésképtelenség, lemondás, megbízatás visszavonása, hosszantartó (60 napot meghaladó) betegség esetében, a MELrendkívüli MKT összehívásával gondoskodik a tisztújító Küldöttgyűlés legkésőbb 60 nap alatt történő megszervezéséről;

(l) egyéb feladatok és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés ruházott rá.

 

VI.  A MEGYEI SZERVEZET ALELNÖKEI

 

22. A Megyei Szervezetnek öt alelnöke van.

A politikai alelnököt a megyei elnök jelöli.

Három alelnök a megyében létező kisrégiókat képviseli, őket a dévai, a vajdahunyadi és a Zsil-völgyi kisrégiókban működő helyi szervezetek egyeztetve jelölik.

Az ifjúsági alelnököt a HUMMIT jelöli.

Az alelnököket az MKT választja meg vagy a jelölést kétharmados többséggel elutasítja. Ezen esetben a jelölők  újabb javaslatot tesznek az MKT-nak.

Az alelnökök mandátumának időtartama két év. A megyei elnök felhatalmazása alapján képviselik a Megyei Szervezetet.

 

VII. A TISZTELETBELI ELNÖK

 

23. A tiszteletbeli elnök a Hunyad megyei magyar nemzeti közösség köztiszteletében álló személyiség.

 

24. A tiszteletbeli elnök tagja a Küldöttgyűlésnek, az MKT-nak, a MÁT-nak és a MEL-nek, határozati javaslatokat tehet a felsorolt testületek ülésein. Részt vesz a Megyei Szervezet fontos tanácskozásain és megbeszélésein, tevékenységében az ügyvezető elnök és a Megyei Szervezet munkatársai támogatják.

Felhatalmazás alapján képviseli a Megyei Szervezetet.

 

VIII. AZ ÜGYVEZETŐ ELNÖK

 

25. Az ügyvezető elnököt, a megyei elnök javaslatára, az MKT nevezi ki és hívja vissza. Mandátumának időtartama két év.

Az ügyvezető elnök felelősséggel tartozik a megyei elnöknek és az MKT-nak. Amennyiben munkaviszonyban áll a Megyei Szervezettel, lehet főállású vagy mellékállású tisztségviselő, javadalmazási szintjéről a MELdönt.

 

26. Az ügyvezető elnök hatásköre:

 

(a) szervezi és irányítja a Megyei Szervezet alkalmazottainak tevékenységét, a helyi szervezetek végrehajtó testületeinek munkáját, ellenőrzi a megyei döntéshozó testületek határozatainak végrehajtását;

(b) az MKT ülésein írott jelentést mutat be a Megyei Szervezet helyzetéről;

 

(c) megyszervezi és összehangolja a Megyei Szervezet különböző testületeinek tevékenységét, biztosítja a Megyei Szervezet és a helyi szervezetek, társult és civil szervezetek, illetve egyházak közötti információáramoltatást, az állandó konzultációnak az infrastrukturális feltételeiről gondoskodik;

(d) biztosítja a Megyei Szervezet állandó kapcsolattartását a Szövetségi Elnöki Hivatallal, a Főtitkársággal és valamennyi szövetségi szintű testülettel,

(e) képviseli a Megyei Szervezetet illetékességi területein;

(f) más feladatok és hatáskörök, amelyeket az MKT ruház rá vagy a megyei elnök megbízásából származnak.

 

IX. A MEGYEI ELNÖKSÉG

 

27. A Megyei Elnökség 13 tagú állandó döntéshozó testület. A MEL véleményezi az MKT napirendjén szereplő határozattervezeteket.

A MEL legalább 7 tagjának jelenlétében döntőképes.

A MEL tagjai: a megyei elnök, az MKT elnöke, a Megyei Szervezet alelnökei, az ügyvezető elnök, a MÖT elnöke, a tiszteletbeli elnök, a Megyei Szervezet SZKT és KAT tagjai, valamint a MÁK képviselője.

A megyei elnök a MELhatározatait elfogadás végett a soron következő MKT elé terjeszti.

 

X. A MEGYEI ÁLLANDÓ TANÁCS

 

 

28. A MÁT a Megyei Szervezet állandó döntéshozó testülete. Üléseita megyei elnök hívja össze.

Döntéseit a jelenlevő tagok egyszerű többségével hozza. A MÁTösszlétszámának egyszerű többségének jelenlétében határozatképes.

A MÁT határozatait a megyei elnök elfogadás végett a soron következő MKT elé terjeszti.

A MÁTösszetétele: a MEL tagjaiés a helyi szervezetek elnökei.

 

A MÁT hatáskörébe tartozik:

(a) a Megyei Szervezet tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatala,

(b) a Megyei Szervezet költségvetési tervezetének, valamint végrehajtásának elfogadása;

(c) a Megyei Szervezet alkalmazottai munkaköri leírásának elfogadása;

(c) a parlamenti képviselő- illetve szenátorjelöltek kiválasztása;

(d) a megyei szervezet önkormányzati jelöltjeinek (polgármester, megyei tanácsos, megyei tanács elnök) kiválasztása. A c) és d) cikkelyben leírt esetekben a jelölés joga a helyi szervezeteket és a megyei elnököt illeti meg.

(e) a megyei kormányzati tisztségviselőkjelölése.

 

 

XI. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS

 

 

29. A MÖT az RMDSZ listáin mandátumot szerzett megyei és települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és alpolgármesterek érdekegyeztető és tanácsadó testülete.

Tevékenységének megszervezése érdekében saját működési szabályzatot alkothat, amelyet ellenőrzésre a Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottságnak, elfogadásra pedig az MKT-nak terjeszt elő.

 

 

 

XII. A MEGYEI MAGYAR ÁLLANDÓ KONFERENCIA

 

30. A MÁKa Hunyad megyében működő magyar történelmi egyházak és hivatalosan elismert magyar felekezetek, az RMPSZ, EMKE és a jogi személyiséggel rendelkező, az MKT által elismert civil szervezetek képviseleti, érdekegyeztető, tanácsadó és – saját hatáskörén belül – döntéshozó fóruma. A  MÁKévente ülésezik, üléseit a megyei elnök hívja össze.

Érdekei képviseletének céljából egy képviselőt jelöl a MEL-be és a MÁT-ba és további három képviselőt az MKT-ba, két éves mandátummal.

 

31. Az MKT által elismert civil szervezetek listája a jelen működési szabályzat 3. számú mellékletében található.

Újonnan megalakuló civil szervezetek elismeréséről az MKT a MÁKjavaslata alapján dönt.

 

 

 

XIII. A MEGYEI SZERVEZET ELLENŐRZŐ TESTÜLETEI

 

32. A Megyei Szervezet Szabályzatfelügyelő Bizottságának 3 tagja és 1 póttagja van, elnöke lehetőleg jogász, személyi összetételét a Küldöttgyűlés választja meg két éves időtartamra. Kizárólag alapfokú ellenőrző testület.

A Szabályzatfelügyelő Bizottság összes tagjának jelenlétében ülésezhet.

 

A SzFB hatásköre:

(a) ellenőrzi a Megyei Szervezet és a helyi szervezetek döntéshozó testületei határozatainak összeférhetőségét a szövetségi Alapszabályzattal és a megyei Működési Szabályzattal;

(b) ellenőrzi a helyi szervezetek, társult szervezetek programját és működési szabályzatát, valamint azok összeegyeztethetőségéta Megyei Szervezet működési szabályzatával és programjával;

(c) határoz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a jelen működési szabályzat, az MKT vagy a megyei elnök a SzFB hatáskörébe utal.

 

Működésében a megyei SzFB a Szövetségi SzFB működési és rendtartási szabályzatát mérvadónak tekinti.

 

33. A Megyei Szervezet Ellenőrző Bizottságának 3 tagja és 1 póttagja van, akik lehetőleg pénzügyi vagy könyvviteli szakemberek, személyi összetételéről a Küldöttgyűlés dönt két éves időtartamra.

A Megyei Szervezet éves költségvetésének végrehajtásáról a MEB évente jelentést terjeszt az MKT elé.

A MEB kérelemre vagy hivatalból jár el, hatáskörébe a Megyei Szervezet és a helyi szervezetek pénzügyi és vagyon gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése tartozik.

Működésében a MEB a Szövetségi Ellenőrző Bizottság szervezési és működési szabályzatát irányadónaktartja.

 

34. A Megyei Szervezet Etikai és Fegyelmi Bizottságának 3 tagja és 1 póttagja van, akik a helyi közösségek köztiszteletben álló személyei, elnöke lehetőleg jogász. Személyi összetételéről a Küldöttgyűlés dönt, két éves időtartamra. Kizárólag alapfokú testület.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság feladata a megyei vagy a helyi szinten felmerülő etikai és fegyelmi problémák kivizsgálása, az illetékes döntéshozó szervek számára a megoldási javaslatok előterjesztése. Működésében a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság általános eljárási szabályzatát tartja figyelemben.

 

35. A Megyei Szervezet ellenőrző testületeinek munkáját a szervezet esetenként anyagilag is támogathatja.

Az ellenőrző testületek tagjai mandátumuk időtartamára nem viselhetnek vezető tisztséget az RMDSZ testületeiben a helyi szervezet alelnöki szintjéig.

 

XIV. A MEGYEI SZERVEZET VAGYONÁRÓL

 

36. A Megyei Szervezet jövedelmi forrásai:

 

(a) a helyi szervezetek és társult szervezetek tagsági díjakból származó jövedelmének 10%-a;

(b) adományokból és tagok vagy támogatók hozzájárulásából származó bevételek;

(c) kulturális és törvényes gazdasági tevékenységből származó jövedelem;

(d) az állami költségvetésből leosztott támogatás;

(e) az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok hozzájárulása;

(f) a megyei önkormányzati tisztségviselők hozzájárulása;

g) más törvényes források.

 

XV. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

 

37. A Küldöttgyűléstől számított soron következő első MKT:

 

(a) megvizsgálja a jelen szabályzatban nevesített egyéb szabályzatok, dokumentumok létezését és tartalmát, intézkedik ezek összehangolásáról, illetve a szükséges tevékenységek határidejéről dönt;

(b) megválasztja vagy megerősíti a jelen szabályzat szerint hatáskörébe utalt tisztségviselőket, a megnevezett testületek tagjait.

 

38. A jelen működési szabályzatban nem rögzített esetekben, a Szövetség Alapszabályzatának előírásai alkalmazandók.

 

 

 

 

Az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezete Működési Szabályzatának mellékletei

 

1. MELLÉKLET

 

Helyi szervezettel rendelkező települések jegyzéke:

 

1.Déva                                9. Petrilla

2.Vajdahunyad                10. Vulkán

3.Csernakeresztúr         11. Lupény

4.Szászváros                  12. Urikány

5.Pusztakalán                13. Lozsád

6.Bácsi                            14. Piski

7. Hátszeg                      15. Brád – Kristyor

8. Petrozsény                 16. Aninosza

 

 

 

2. MELLÉKLET

 

Társult tagok jegyzéke:

 

1. EMKE Hunyad Megyei Szervezete

2. RMPSZ Hunyad Megyei Szervezete

3. MADISZ Déva

4. MADISZ Lupény

5. MADISZ Vajdahunyad

6. MADISZ Petrozsény

 

 

 

 

3. MELLÉKLET

 

Elismert civil szervezetek jegyzéke:

1. Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület

2. Hunyadi János Humanitárius Társaság - Vajdahunyad

3. Carbo Grémium Humanitárius Egyesület - Petrozsény

4. Segesvári Miklós Pál Egylet - Déva

5. Kun Humanitárius Társaság – Vajdahunyad

6. Corvin Savaria Társaság - Vajdahunyad

7. EMKE Vajdahunyadi Szervezete – Vajdahunyad

8. Petőfi Sándor Művelődési Egyesület – Déva

 

4. MELLÉKLET

 

A Megyei Képviselők Tanácsának összetétele

 

(a) a megyei elnök, az MKT elnöke, a tiszteletbeli elnök és az ügyvezető elnök                     4

(b) a Megyei Szervezet öt alelnöke                                                                                                   5

(c) a Megyei Szervezet parlamenti képviselője és/vagy szenátora

     és/vagy európai parlamenti képviselője                                                                                    1

(d) a MÖT elnöke                                                                                                                                 1

(e) a helyi szervezetek elnökei                                                                                                        16

(f) a HUMMIT által megválasztott küldöttek                                                                                     5

(g) az EMKE és az RMPSZ megyei elnökei, valamint a MÁK által megválasztott  

      4 küldött                                                                                                                                           6

(h) a helyi szervezetek által választott küldöttek, a legutóbbi parlamenti választásokon

      az RMDSZ Képviselőházi és Szenátusi listáira leadott szavazatok arányában                3

 

összesen megyei képviselők                                                                                                         41

 

Amennyiben az (a), (b), (c), (d), (e) bekezdéseknél nevesített képviselők esetében személyi átfedések jelentkeznek, vagy valamelyik tisztség nincs betöltve, a be nem töltött mandátumok a (h) bekezdésben leírt elv szerint kerülnek leosztásra.

 

Módosítva és elfogadva az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének

2011. június 2.-i, Küldöttgyűlésén.